2007 год. - Контрола на заварени споеви на сегменти од конструкција за објект Полимех Мостостал-СПХ.
2008 год. - Контрола на заварени споеви на крански носачи.
2010 год. – Контрола на заварени споеви на сегменти од конструкција.