2009 год. Контрола на заварени споеви  на делница 10 од гасовод на Град Скопје
2011 год. - Радиографска контрола на заварени споеви на цевни системи за објект Скопски легури, Скопје
2011-2012 год. – Радиографска контрола на заварени споеви на цевен систем – магистрален гасовод на Град Скопје.