2007 год. - Ултразвучна и пенетрантска контрола на клизни лежаи од напојни пумпи во ТЕЦ Осломеј, Кичево.
2011 год. - Радиографска контрола на заварени споеви на цевни системи за објект Скопски легури, Скопје
2011-2012 год. – Радиографска контрола на заварени споеви на цевен систем – магистрален гасовод на Град Скопје.