2008-2009 год. - Контрола на заварени споеви при изработка на цевни системи во Макстил-Скопје.
2008-2012 год. - Контрола на заварени споеви со непропустливост при реконструкција на атмосверски резервоари за чување на течни горива во Рафинерија на нафта ОКТА, Скопје.
2009 год. – Радиографска контрола на заварени споеви при изработка на нови цевни системи и резервоари во Рафинерија на нафта ОКТА, Скопје.
2010    год. – Радиографска контрола на бакарни проводници и резервоар за воздух во ФЕНИ, Кавадарци.
2011     Год. - Контрола на заварени споеви на садови под притисок за обејкт КОМУНА, Скопје и КРАТЕР Скопје.