2009-2010 год. - Контрола на заварени споеви на садови под притисок од кочен систем на шински возила.