2009 год. Контрола на заварени споеви на инсталација за ТНГ на објект Б.П. САШО ОИЛ, Дебриште
2012    год. - Контрола на заварени споеви и испитување на изолација со електронепробојност на инсталација за ТНГ на обејкт: Б.П ЛУК ОИЛ Куманово 1.
2013     Год. - Контрола на заварени споеви и испитување на изолација со електронепробојност на инсталација за ТНГ на обејкт: Б.П ЛУК ОИЛ Куманово 2, Б.П. ЛУК ОИЛ Охрид 1, Б.П. ЕКООИЛ Кочани, Б.П. ГОРСАЈ Кичево, Б.П. ИБМ Лажани.