2007-2012 год. - Контрола на заварени споеви и испитување на изолација со електронепробојност на инсталација за ТНГ на скоро сите бензински пумпи на ЛУК ОИЛ низ Македонија.