2010 год. - Контрола на заварени споеви на цевни системи при ремонтни активности во Рафинерија на нафта ОКТА – Скопје
-    Контрола на заварени споеви на плинска станица и инсталација за плин во РОТО М – Виница
2011 год. - Контрола на заварени споеви и испитување на изолација со електронепробојност на инсталација за ТНГ на обејкт: Б.П ЛУК ОИЛ Скопје 5.