2011-2012 год. Радиографска контрола на заварени споеви од носачи на конструкција од железнички мост за месност Чуприја, Србија.
2012 год. – Контрола на заварени споеви на класифиер и дифузор за млин за обејкт ТЕЦ Битола