2008 год. - Контрола на заварени споеви на бакарни електро контакти и цевни системи за масло и хидраулика на печка бр.1 во СКОПСКИ ЛЕГУРИ.  
2009 год. - Контрола на заварени споеви при промена на група Г-263 од топлоизменувач во ТЕЦ ОСЛОМЕЈ-Кичево.
2010 год. - Контрола на заварени споеви на цевни системи за управувачки и работен притисок на Турбина бр.1 во РЕК Битола
-    Радиографска и ултразвучна контрола на заварени споеви на сад под притисок на објкет СКОПСКИ ЛЕГУРИ, Скопје
2011 год. - Контрола на работилнички заварени споеви при промена на група Г-275 од топлоизменувач во ТЕЦ ОСЛОМЕЈ-Кичево.