2008 год. - Контрола на заварени споеви и испитување на изолација со електронепробојност на инсталација за ТНГ на обејкт: Б.П ЛУК ОИЛ Струмица, Б.П ЛУК ОИЛ Скопје 2, Б.П ЛУК ОИЛ Скопје 3, Б.П ЛУК ОИЛ Прилеп
2009 год. - Контрола на заварени споеви и испитување на изолација со електронепробојност на инсталација за ТНГ на обејкт: Б.П ЛУК ОИЛ Битола 2,  Б.П ЛУК ОИЛ Скопје 4, Б.П ЛУК ОИЛ Велес.
2010 год. - Контрола на заварени споеви и испитување на изолација со електронепробојност на инсталација за ТНГ на обејкт: Б.П АС ОИЛ, Скопје.
2010-2011    Год. - Контрола на заварени споеви и испитување на изолација со електронепробојност на инсталација за ТНГ на обејкт: Б.П. ДЕТОИЛ, Скопје.