2008-2012 год. - Контрола на заварени споеви при изработка на нови цевни системи и при ремонтни активности на постоечки цевни системи и контрола на заварени споеви со непропустливост (вакум метода) при реконструкција на атмосверски резервоари за чување на течни горива