2010-2011 год. - Испитување на излоција со електронепробојност на резервоазри за течни горива