2011 год. – Радиографска контрола на заварени споеви на цевен систем за ПВ вода.