2010 год. - Контрола на заварени споеви на импулсни линии на Турбина 1 во ТЕЦ БИТОЛА.