2008 год. - Контрола на заварени споеви во Кисикана – Кавадарци
-    Радиографска контрола на заварени споеви на линија за ладилник за воздух за објект Работна единица АЦУ-ЕСМ Скопје.