2010 год. - Контрола на заварени споеви и испитување на изолација со електронепробојност на инсталација за ТНГ на објект Б.П. ЛУКСОИЛ, Скопје
2010 год. - Контрола на заварени споеви на плинска станица и инсталација за плин на објект КОНТИ ХИДРОПЛАСТ, Гевгелија.
2011 год. - Контрола на заварени споеви на инсталација за ТНГ на објект Б.П. БУНАР ПЕТРОЛ, Гостивар.