2008 год. - Радиографкса контрола на заварени споеви на инсталација за ТНГ на објект Б.П НАПРЕДОК, Скопје.
2009 год. - Радиографкса контрола на заварени споеви на инсталација за ТНГ на објект ТРГО ТИМ, Куманово.
- Контрола на заварени споеви на плинска станица и инсталација за плин на објект МАКПРОГРЕС, Виница.