2008 год. – Испитување на излоција со електронепробојност на резервоазри за течни горива за објект Б.П ЛУК ОИЛ Струмица.
2009 год. – Радиографска контрола на заварени споеви на резервоар за амонијак за обејкт МИЛИНА, Прилеп.
-    Радиографкса контрола на заварени споеви на инсталација за ТНГ на објект ЕЛТЕРМ, Тополчани.
2010 год. – Радиографска контрола на заварени споеви при реконструкција на котел.
-    Радиографска контрола на заварени споеви на резервоар за вода
-    Радиографкса контрола на заварени споеви на инсталација за ТНГ на објект Б.П ГОРСАЈ, Кичево
2011    год. - Пенетрантска радиографска и визуелна контрола на заварени споеви при реконструкција на парен котел за објект ЛОЗАР, Велес.
-    Испитување на изолација со електронепробојност на резервоари за обејкт Б.П ЛУК ОИЛ Куманово 1 и Б.П. ГОРСАЈ Кичево.
2012 год. - Радиографкса контрола на заварени споеви на инсталација за ТНГ на објект ДРАГО, Кичево и КИРО ДАНДАРО, Битола.