2008 год. - Пенетрантска и радиографска контрола на заварени споеви во Кисикана, Кавадарци.
-    Радиографска контрола на заварени споеви во Кисикана, Скопје.