2010 год. - Контрола на заварени споеви на цевни системи за управувачки и работен притисок на Турбина бр.1
2010 год. - Контрола на заварени споеви на импулсни линии на Турбина бр.1
2012 год. – Контрола на заварени споеви на класифиер и дифузор за млин за обејкт РЕК Битола.