2011 год. – Радиографска контрола на заварени споеви на цевен систем за ПВ вода за обејкт РЕПЛЕК ФАРМ, Скопје
-    Радиографска контрола на резервоар за ПВ вода за објект РЕПЛЕК ФАРМ, Скопје.
-    Радиограска контрола на баро комора за ФЛУИД ПРОЕКТ, Скопје