2010 год. – Контрола на заварени споеви при реконструкција на парен котел за објект П.И. БЛАГОЈ ЃОРЕВ, Велес.
2012 год. – Контрола на заварени споеви на пламена цефка при реконструкција на парен котел за објект ЛАПС, Штип.