2011 год. – Радиографкса контрола на заварени споеви на цевен систем за ПВ вода за обејкт РЕПЛЕК ФАРМ, Скопје.