2010 год. - Радиографкса контрола на цевен систем од хидроцентрала ПЕСОЧАНИ, Охрид.