2008 год. - Испитување на изолација на резервоари за течни горива со електронепробојност на објект Б.П. ЛУК ОИЛ Велес.
2009 год. - Испитување на изолација на резервоари за течни горива со електронепробојност на објект Б.П. ЛУК ОИЛ Битола 2