2007-2008 год. - Контрола на заварени споеви и целокупна документација при изградба на новата рафинерија за масло за јадење Брилијант, Штип
2007 год. - Радиографкса контрола на заварени споеви на крански носачи.
2008 год -  Радиографкса контрола на заварени споеви на инсталација за ТНГ на објект Б.П. Д.А. Штип, и Б.П ЛУК ОИЛ Штип.
-    Контрола на заварени споеви на плинска станица и инсталација за плин на објект ФПА Делчево.