2008 год. - Контрола на заварени споеви на плинска станица и инсталација за плин.