2009 год. - Испитување на изолација на инсталација за плин и резервоари за течни горива и ТНГ со електронепробојност и радиографска контрола на заварени споеви на инсталација за ТНГ.