2011 год. - Испитување на изолација на резервоар за ТНГ со електронепробојност