2011 год. – Радиографско испитување на заварени споеви на резервоар за компримиран воздух