2007-2008 год. - Контрола на заварени споеви, изработка на атестна документација за заварувачи, изработка на технолошки проби и контрола на целокупна документација при изградба на новата рафинерија за масло за јадење во Штип.