2011-2012 год. - Контрола на заварени споеви на садови под притисок од кочен систем на шински возила и ресертификација на заварувачи.