2009 -2010 год. - Контрола на заварени споеви на цевни системи при ремонтни активности во Рафинерија на нафта ОКТА – Скопје
2009    –2010 год. - Контрола на заварени споеви на плинска станица и инсталација за плин во објект ВИТАЛИЈА, Скопје.