2010 год. - Контрола на заварени споеви на цевни системи при ремонтни активности во Рафинерија на нафта ОКТА - Скопје