2010-2011 год. - Контрола на заварени споеви и испитување на изолација со електронепробојност на инсталација за ТНГ и резервоари за течни горива и ТНГ на објект Б.П. ДЕТОИЛ Скопје.