2009 год. – Радиографкса контрола на заварени споеви на елементи од кровна конструкција за објект ЗИВТ Загреб
2010 год. - Контрола на заварени споеви на крански носачи.